De VE-Peutergroep Hummeltje Tummeltje

Onder het dak van Op Koers is er ook een peuteropvang (POV) met voorschoolse educatie (VE). Deze POV heet Hummeltje Tummeltje. Het verschil van dit peuteropvang aanbod met de peutergroep van het kinderdagverblijf is dat er een vast aanbod is van twee dagdelen van 4 uur voor een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Bij peuteropvang Hummeltje Tummeltje zijn maandag + donderdag en woensdag + vrijdag de vaste combinatiedagen. Deze combinatiedagen hebben een vaste pedagogisch medewerker
.

Het hoofddoel van de VE-Peutergroep is de ontwikkeling van de peuter en de sociale contacten met andere kinderen. Bij een kinderdagverblijf is de reden van opvang, werk of studie van de ouders. Het inhoudelijke aanbod is in praktijk vergelijkbaar.  

Als een kind al gebruik maken van het KDV is het ook mogelijk om via de gemeente extra opvang te regelen binnen het KDV. Al onze pedagogisch medewerkers zijn VE-gecertificeerd.

VE-programma:

Om de ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar te stimuleren wordt er bij de peuteropvang/peutergroep gewerkt met het VE-programma: ‘Startblokken in de basisontwikkeling’. Startblokken werkt vanuit een ontwikkelingsgerichte methode. De pedagogisch medewerkers werken toe naar de “zone van de naaste ontwikkeling”. Dat houdt in dat zij zich inzetten om kinderen steeds weer een stapje verder te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker kijkt altijd naar wat een kind al kan om tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden en interesses uit te lokken. Hierdoor worden kinderen in aanraking gebracht met spel dat het misschien nog niet helemaal zelf kan.
Vanuit Startblokken is de gedachte dat kinderen zoveel mogelijk zelf mogen doen. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de peuters worden er zoveel mogelijk echte materialen gebruikt. De activiteiten worden afgestemd op leeftijd en ontwikkeling van de individuele kinderen.

De pedagogisch medewerker speelt mee, brengt onder woorden wat kinderen willen en denken, leert hen nieuwe woorden en begrippen aan in het spel en zorgt voor nieuwe leerervaringen.

Startblokken gaat ervan uit dat vrij spel niet het enige is dat leidt tot ontwikkeling. De pedagogisch medewerker wacht niet altijd af of kinderen uit zichzelf leerervaringen opdoen, maar ze loopt op de ontwikkeling vooruit. Zij bemiddelt tussen interesses en behoeften van kinderen en ontwikkelt betekenisvolle activiteiten om daarmee nieuwe ontwikkelingsstappen te stimuleren. Deze betekenisvolle activiteiten zijn gerelateerd aan de dagelijkse werkelijkheid en worden ondersteund met echte materialen. Het naspelen en doen alsof (helpen met eten koken en boodschappen doen) wordt door de pedagogisch medewerker ondersteund door actief mee te spelen en taal toe te voegen aan de activiteiten.

Sociale contacten, wachten op elkaar en namen oefenen.
Wij drinken uit glas zodat kinderen kunnen zien hoe vol het glas is
en welke kleur het drinken heeft.

 Oefenen met kleuren. Welke kleur is hetzelfde en welke vorm is even groot of groter? (sorteren)

Samen sorteren van groot naar klein of kleur op kleur. (meten en wegen)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT