Medezeggenschapsraad (MR)

Een medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen worden gedaan aan het Bevoegd Gezag (bestuur Reflexis). Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet (mag) geven en voor sommige zaken heeft het bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata en agenda worden op de website bekend gemaakt. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan een van de leden.

Leden

Dhr. Emil Leemreize
Mevr. Rian Jentink
Dhr. Edo Krebs
Mevr. Kirsten Vredegoor
Mevr. Hanny Geven
Mevr. Wilma Hofs
Mevr. Riny van Mourik
Mevr. Kim Klaver

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR, stuur dan een mail naar: mr@obsopkoers.nl.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl